ÇANAKKALE LAPSEKİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Plevne Ortaokulu Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı

Plevne Ortaokulu Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı

LAPSEKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PLEVNE ORTAOKULU KANTİNİ İŞLETME İŞİNE AİT KİRALAMA ŞARTNAMESİ

 

I. GENEL ŞARTLAR

 

            Madde 1 - İhale konusu iş; Çanakkale İli Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Plevne Ortaokulu Müdürlüğü okul kantini, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

 

            Madde 2 – Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

           

            Madde 3 - Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

a) Kurumun Adı                                                             : Plevne Ortaokulu Müdürlüğü

 

b) Bulunduğu İlçe                                                          : LAPSEKİ

 

c) Kira Tespiti Komisyonca Belirlenen Muhammen Bedel  : 21.250,00 TL (Yirmi Bir Bin İki Yüz Elli TL)

 

d) Demirbaş Bedeli                                                       : -

 

e) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat                                    : 23/11/2018 Cuma günü saat 10.00

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer                                               : Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

g) Öğrenci Mevcudu                                                      : 516

h) Kantin Alanı                                                              : Okul içerisinde kantin işletmecisinin kantin oluşturması için hazır kantin alanı  mevcuttur.

 

           

            Madde 4 - İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

            Madde  5 – İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Lapseki Şubesinde bulunan, TR86 0001 0000 7511 1223 9250 12 IBAN numaralı  hesabına 100,00-TL (Yüz TL) yatırarak, makbuz karşılığında Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün Strateji Geliştirme Bölümünden  temin edebileceklerdir.

            Madde 6 – İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 7.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı,adresi ve iletişim bilgilerini yazarak 23/11/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 

1-    T.C. vatandaşı olmak.

2-    Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-    Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-    İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekâlet ile ihaleye girilmez)

5-    İhaleye 61(altmışbir) yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

6-    Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

7-    İhaleden men yasağı almamış olmak. (Odadan temin edilecek)

8-    İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

       9- İhale şartlarını taşımayanlarla, haklarında icra takibi yapılarak tahliye suretiyle işletme sözleşmesi fesih edilenler, daha önce okul kantini işletirken işletme sahibi veya Okul Aile Birlikleri tarafından işletme sözleşmeleri fesih edilenler, daha önce kantin işletme işinde bulunurken işletenin kusuru nedeniyle sözleşmeleri fesih edilenler, ihaleye çıkacak olan okula ait kantin için ödenmemiş kira borcu bulunanlarla eşleri ikinci dereceye kadar kan sihri hısımları ihaleye iştirak edemezler. Bu şartı çiğneyerek ihaleye girenler üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale bozulur. Geçici teminatı ilgili Okul Aile Birliği hesabına iradı kaydolunur. Sözleşme fesih edilir ve kantini kullananların tahliyesi yapılır.

 

B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

1.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Yazılı Olacak.)

2.    Adli Sicil ve arşiv kaydı. (Son bir ay içinde alınmış olması)

3.    Belediye sınırları içinde başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.

4.    Mesleki Yeterlilik Belgesi.(05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, Yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasına göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı taktirde sırası ile işyeri açma belgesi, kalfalık, o da bulunmadığı takdirde kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.) (Belgenin Aslı olması gereklidir.)

5.    İhaleden men yasağı almadığına dair belge.(Odadan alınacak)

6.    İhale şartnamesi alındı dekontu. (Aslı)

7.    Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 1 yıllık (8,5 ay) kira tutarının % 3’ünden az olmamak üzere 637,50 (en az Altıyüz Otuz Yedi Lira Elli Kuruş ) geçici teminat olarak Plevne Ortaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Lapseki Şubesindeki TR87 0001 0000 7511 1360 7950 01 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.

8.    İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge. (Plevne Ortaokulu  Müdürlüğünden alınacaktır.)

9.    İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu.

10.  Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce son 3 ay içinde alınmış belge.

 

    Madde 7 – İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 6.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, kapalı zarf içerisinde iştirakçinin adı-soyadı, adresi ve iletişim bilgileri yazılarak ihalenin yapılacağı 23/11/2018 Cuma günü saat 10.00 kadar Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Hizmetleri Bölümüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

            Madde 8 – İş bu ilan 12/11/2018 Pazartesi günü saat 10.00 ile 23/11/2018 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar 11 gün süre ile Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediye Başkanlığı, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Plevne Ortaokulu Müdürlüğü, Lapseki Malmüdürlüğü ilan panolarında ve Çanakkale İl   Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

İdare Yetkilisi

12/11/2018

Ferhat YILMAZ

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü

Çanakkale Caddesi Hükümet Konağı No 6 Lapseki/ÇANAKKALE - 0 286 512 10 31

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.